Wednesday, December 17, 2014

Amisyrityksessä oppiminen –hanke

Maailmantalouden raju murros on haastanut Suomenkin ta­lous­elä­män ja yhteiskunnan suuriin muutoksiin. Digitalisoitumista seuraava ro­bo­ti­saa­tio mullistaa sekä työelämän että yhteiskuntarakenteet. Am­ma­til­li­sen koulutuksenkaan sisällölliset ja taloudelliset haasteet ei­vät ole ratkaistavissa vanhoilla konsteilla, vaan tarvitaan uutta ajat­te­lua. Kainuun ammattiopiston kulttuurin, luonnon ja liiketalouden osaa­mis­alue etsii Amisyrityksessä oppiminen -hankkeellaan am­ma­til­li­sen koulutuksen järjestämisen tapoja, jotka vastaavat yh­teis­kun­nan ja työelämän muutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja tukevat opis­ke­li­joi­den ja henkilöstön työtä ajantasaisen ammatillisen osaa­mi­sen turvaamiseksi.
Hankkeen tavoitteena on luoda pedagoginen toimintamalli, joka ke­hit­tää työelämävalmiuksia. Amisyrityspedagogiikka lisää yh­teis­työ­tai­to­ja, yrittäjämäistä asennetta ja helpottaa työelämään siirtymistä jo­ko toisen palvelukseen tai itsensä työllistämistä yrittäjänä. Malli mah­dol­lis­taa erilaisten oppijoiden yksilölliset tavat oppia ja parantaa se­kä opiskelijoiden että henkilökunnan viihtyvyyttä. Tämä toi­min­ta­ta­pa ei korosta oppijoiden kyvyistä, taustasta tai sukupuolesta johtuvia ero­ja, vaan antaa jokaiselle mahdollisuuden edetä opinnoissaan tasa­ver­tai­se­na omien valmiuksiensa ja tavoitteidensa mukaan ja näin toteuttaa Suomen rakennerahaston ohjelman horisontaalisia ta­sa-ar­von, yhdenvertaisuuden, sukupuolten tasaarvon ja kestävän ke­hi­tyk­sen periaatteita. Opiskelumotivaatio kasvaa ja syrjäytyminen vä­he­nee, koska myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat saavat on­nis­tu­mi­sen kokemuksia.

No comments:

Post a Comment