Sunday, October 18, 2015

Kun Rendel tuli taloon, lähtivät opiskelijat lentoon

Muutamat viime viikot Rendel-elokuvan kuvaukset Kajaanissa ovat sähköistäneet myös YritysAmiksen elämää. Timperin yksikön käytävillä on voinut törmätä Stam1naan, Turmion kätilöihin, Kotiteollisuuteen tai vaikkapa Zaaniin. Ja lukuisiin muihin elokuvan teossa mukana oleviin tyyppeihin. Rendelin tuotantoyhtiö on Frozen Flame Pictures ja toisena tuottajana toimiva Black Lion Pictures Sotkamosta on YritysAmis kulttuurin yhteistyöyritys, jonka kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä.

Rendelin kuvauksiin on työllistynyt kolmisenkymmentä eri amisyritysten opiskelija-työntekijää useiksi viikoiksi. Elokuva-ammattilaisten ohjaamina opiskelijat ovat kartuttaneet osaamistaan valaistuksessa, puvustuksessa, maskeerauksessa, lavastuksessa, tarpeistonvalmistuksessa, tuotantoassistentteina, runnereina, stillkuvaajana ja joku jopa bestboyna olemisessa. 

Tärkeää osaamista on kertynyt vastuunotossa, yritteliäisyydessä ja yhteistyötaidoissa. Työmoraalia ja sitoutumista on todella koeteltu tosielämän tilanteissa. Opiskelijat ovat ottaneet kiitettävästi vastuuta tekemisistään ja aikatauluista. 13-tuntisen työpäivänkin jälkeen on seuraavana päivänä tultu ajoissa töihin. Elokuvanteossa mukana olleet ovat kasvaneet ainakin kymmenen senttiä kun he ylpeinä ja työstä onnellisina ovat hengailleet Rendel-paidoissaan. Millään tempuilla me opettajat emme olisi pystyneet motivoimaan opiskelijoita johonkin koulun harjoitusprojektiin samalla intensiteetillä. Hienoista mustasukkaisuuttakin olemme kokeneet kuunnellessamme opiskelijoiden huokailuja, kuinka upeaa on työskennellä oikeiden! ammattilaisten kanssa.

Tämäkin meidän on opiskelijoiden hyväksi kestettävä. Mehän itse tiedämme, että juuri me olemme mahdollistaneet tämän kokemuksen opiskelijoille. Olemme ottaneet elokuvaihmiset vastaan toimimaan meidän tiloissamme ja tarjonneet opiskelijoille oman tukemme ja näin pehmeän laskun kovaan työelämään.

Kaikki ovat voittaneet. Opiskelijat ovat oppineet ja nauttineet työstään elokuva-ammattilaisten ohjauksessa. Tuotantoyhtiö on saanut työtiloja ja apulaisia. Koulu on saanut pöhinää, väriä ja tekemisen meininkiä. Olemme kaikki saaneet tulevaisuudessa tärkeitä verkostoja. Ja mitä ei voi vähätellä, olemme luoneet hyvän mielen koulua. 

Kuvaukset siirtyvät muutaman viikon päästä Etelä-Suomeen ja osaa opiskelijoista on pyydetty mukaan kuvausten loppuun saakka. Ei tullut mieleenkään kieltää heitä lähtemästä.

Sunday, October 11, 2015

Katse osaamista hankkivaan opiskelijaan ja työelämän toimintatapoihin


YritysAmiksessa  perusosaamista hankitaan  työskentelemällä amisyrityksissä samaan tapaan kuin oikeilla työpaikoillakin. Kuvassa on Uutishuoneen työnjako ja eri työntekijäryhmien tehtävät. Erona oikeisiin työpaikkoihin on se, että opettaja-ohjaajilta saa tarvittaessa neuvoja ja he viime kädessä huolehtivat, yhdessä opiskelijan kanssa, että jokainen saa tutkinnon  perusteiden mukaisen osaamisen.

Helppo sanoa mutta yllättävän vaikea toteuttaa linjakkaasti. Osaamisen yrittäjämäinen hankkimistapa on tuonut päivänvaloon asioita, jotka aiemmin ovat jääneet huomaamatta ja ovat nyt tulleet esiin ainakin koulutusjohtajalle ja päälliköille pienoisena yllätyksenä.

Opettaja-ohjaajien ja opiskelijoiden on tunnettava koko opetussuunnitelma

Jotta opiskelijoita pystyy ohjaamaan puuttuvan osaamisen hankintaan ja osaamisen karttumista pystyy arvioimaan, ohjaajan pitää tuntea opetussuunnitelma kokonaisuutena. Ennen pystyi toimimaan, kun tunsi ne tutkinnonosat tai aineet, joita itse opetti. Nyt jokainen joutuu ohjaamaan työkokonaisuuksia, jotka sisältävät hyvin monenlaista osaamista. Samasta projektista karttuu osaamista moniin tutkinnonosiin ja myös moniin yhteisiin aineisiin tai valinnaisaineisiin. Ohjaajan on tunnettava tutkinnon kaikki tutkinnon perusteissa esitetyt ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet kuin omat taskunsa.

Osaamisperusteisuuden ideahan on, ettei sellaista tarvitse opiskella, jonka jo osaa. Tietysti jo opittua käytetään työssä koko ajan ja osaaminen näin syvenee. Ennen samoja asioita opiskeltiin eri opettajien kursseilla moneen kertaan päällekkäin ja suorituksia mitattiin ajassa. Nyt riittää, että opiskelija on osoittanut tietyn asian osaaminen jossakin projektissa. Osaaminen merkitään oppimisen seurantaan ja mennään eteenpäin. Oppiminen voi hoitua vaikkapa viidessä tunnissa, kun siihen aikaan perustuvassa koulussa käytettiin eri kursseilla vaikkapa kaksikymmentä tuntia.

Projekteissa karttuu osaamista moniin tutkinnonosiin

Osaamisen päällekkäisen karttumisen tunnistamiseen emme ole vielä harjaantuneet. Meillä ei myöskään ole vielä rohkeutta tunnustaa jossakin työtehtävässä saavutettua osaamista moneen tutkinnonosaan tai yhteisiin aineisiin. Emme myöskään vielä rohkene tunnustaa osaamista, joka on hankittu vaikkapa harrastusten parissa tai kesätöissä. Näin suuri kulttuurin muutos vaatii aikaa. Se vaatii myös paljon opettaja-ohjaajien keskustelua ja yhteistä arviointia. Tämän pedagogisen keskustelun järjestelmälliseen käymiseen opettajat tarvitsevat lisää aikaresurssia.  Oppimisen arviointi perustuu korkeasti koulutettujen ja kokeneiden opettaja-ohjaajien harkintaan, jota täytyy tehdä yhdessä kollegojen kanssa.

Uusi koulutuksen järjestämistapa on tuonut esille myös sen, ettei kaikilla opettajilla ole riittävän laajaa ja ajantasaisia työelämän tuntemusta. Jokainen ammattiopettaja on tekemisissä alansa työpaikkojen kanssa työssäoppimisen ohjaajina. Se on hyvä alku työelämäosaamiselle. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Opettajan verkostoituminen ja aito yhteistyö työelämän kanssa on opettaja-ohjaajana menestymisen ehdoton edellytys. Työelämän YritysAmikselta tilaamat palvelut lisäävät yhteistyötä ja hyvä yhteistyö lisää yhteisiä projekteja. Myös opettajien työelämäjaksot ovat tärkeitä. On toivottavaa, että opettaja verkostoituu oman alansa toimijoiden kanssa mahdollisimman laajasti.

Opiskelijankin pitää ymmärtää tulevan ammattinsa ammattitaitovaatimukset

Myös opiskelijan pitää tietää tarkkaan, millaista osaamista hänen tulevassa ammatissaan tarvitaan. Tämä osaaminen on kuvattu opetussuunnitelmassa. Ennen opiskelijat keskustelivat tyyliin ”Ensi tunnilla meillä on Eevaa ja sitten meillä on Jukkaa ja iltapäivällä Leenaa.” He hahmottivat opiskelunsa opettajan persoonan kautta kuten opettajat pitkälle itsekin. Myös opiskelijan on siirrettävä fokuksensa opettajasta kulloiseenkin työtehtävään ja sen tilaajaan, itseensä ja tiimiin, jonka kanssa hän työskentelee.

Opiskelijat saavat kokemusta työelämän toimintatavoista työssäoppimisjaksoillaan ja ollessaan tekemisissä projektiensa tilaajien kanssa. Myös NY-yrityksissä toimiminen verkostoi opiskelijoita työelämään.

Sunday, October 4, 2015

YritysAmiksen liiketalouden opiskelijat oppivat tarjoamalla palveluja asiakkaille

YritysAmiksen liiketalouden ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat ja heitä ohjannut opettaja Antti Rönty kuuntelevat tarkkaavaisesti tilaajan palautetta valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Vuokatissa. Perjantain aamupäivän aikana he ottivat vastaan toista tuhatta yrittäjäpäivien osallistujaa ilmoittautumispisteessä ja sisääntuloaulassa. Hyvää palautetta oli mukava kuunnella. Mukana olleet opiskelijat oppivat ja kokivat sellaista, mitä ei koulun seinien sisällä  koskaan voi oppia ja kokea.

 Perusosaaminen omassa kahvilassa ja toimistossa

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan opiskelijat oppivat asiakaspalvelun tutkinnonosan perustiedot ja -taidot YritysAmiksen kahvilassa ja sen yhteyteen tulevassa myymälässä. Myymälän asiakkaat ovat ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun väkeä ja ulkopuolisia asiakkaitakin on jonkin verran. Kielitaitoa pääsee harjoittelemaan päivittäin, koska Kajaanin ammattikorkeakoulussa on runsaasti ulkomaalaisia opiskelijoita. 

Kahvilassa opitaan suunnittelemaan ja tekemään tilauksia, huolehtimaan, että myytävää on riittävästi valmiina, asettamaan tuotteita tarjolle, huolehtimaan kahvilan siisteydestä, palvelemaan asiakkaita suomeksi ja vierailla kielillä, vastaamaan rahasta, laskemaan kassaa ja koko ajan on omaohjaaja tarvittaessa saatavilla apuun.

YritysAmiksen toimistossa on jo hoidettu massapostituksia, kutsujen laatimista ja postitusta ja muita pinimuotoisia toimistopalveluja. Kokeneempien osaajien kanssa on käynnistetty toimiston ja kahvilan palvelujen kehittämisprojekteja. YritysAmistyyliin opiskelijat osallistetaan tilojen ja toiminnan suunnitteluun.

 Ulkopuolisilta yrityksiltä on saatu muun muassa yritysten näkyvyyden parantamiseen tähtääviä toimeksiantoja. Painiseura Juntan puheenjohtaja Pekka Moliis kertoo Koti-Kajaanin jutussa, että viimeisen vuoden liiketalouden opiskelijat  ja painiseura ovat sopineet yhteistyöstä alle 17-vuotiaiden painin SM- kisojen yhteistyökumppaneiden hankinnassa. Moliis toteaa "Toivottavasti joku nuorista saa kipinän ja lähtee miettimään kaupallista uraa urheilun parissa Hyville kauppamiehille on aina kysyntää niin seura- kuin liittotasollakin.

Parin kuukauden YritysAmis-kokemus ja onnistunut NY24-tapahtuma ovat innostaneet liiketalouden opiskelijoita yrittäjyyteen. Muun muassa halukkaita tulevia NY-yrittäjiä on ilmoittautunut runsaasti.