Sunday, October 11, 2015

Katse osaamista hankkivaan opiskelijaan ja työelämän toimintatapoihin


YritysAmiksessa  perusosaamista hankitaan  työskentelemällä amisyrityksissä samaan tapaan kuin oikeilla työpaikoillakin. Kuvassa on Uutishuoneen työnjako ja eri työntekijäryhmien tehtävät. Erona oikeisiin työpaikkoihin on se, että opettaja-ohjaajilta saa tarvittaessa neuvoja ja he viime kädessä huolehtivat, yhdessä opiskelijan kanssa, että jokainen saa tutkinnon  perusteiden mukaisen osaamisen.

Helppo sanoa mutta yllättävän vaikea toteuttaa linjakkaasti. Osaamisen yrittäjämäinen hankkimistapa on tuonut päivänvaloon asioita, jotka aiemmin ovat jääneet huomaamatta ja ovat nyt tulleet esiin ainakin koulutusjohtajalle ja päälliköille pienoisena yllätyksenä.

Opettaja-ohjaajien ja opiskelijoiden on tunnettava koko opetussuunnitelma

Jotta opiskelijoita pystyy ohjaamaan puuttuvan osaamisen hankintaan ja osaamisen karttumista pystyy arvioimaan, ohjaajan pitää tuntea opetussuunnitelma kokonaisuutena. Ennen pystyi toimimaan, kun tunsi ne tutkinnonosat tai aineet, joita itse opetti. Nyt jokainen joutuu ohjaamaan työkokonaisuuksia, jotka sisältävät hyvin monenlaista osaamista. Samasta projektista karttuu osaamista moniin tutkinnonosiin ja myös moniin yhteisiin aineisiin tai valinnaisaineisiin. Ohjaajan on tunnettava tutkinnon kaikki tutkinnon perusteissa esitetyt ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet kuin omat taskunsa.

Osaamisperusteisuuden ideahan on, ettei sellaista tarvitse opiskella, jonka jo osaa. Tietysti jo opittua käytetään työssä koko ajan ja osaaminen näin syvenee. Ennen samoja asioita opiskeltiin eri opettajien kursseilla moneen kertaan päällekkäin ja suorituksia mitattiin ajassa. Nyt riittää, että opiskelija on osoittanut tietyn asian osaaminen jossakin projektissa. Osaaminen merkitään oppimisen seurantaan ja mennään eteenpäin. Oppiminen voi hoitua vaikkapa viidessä tunnissa, kun siihen aikaan perustuvassa koulussa käytettiin eri kursseilla vaikkapa kaksikymmentä tuntia.

Projekteissa karttuu osaamista moniin tutkinnonosiin

Osaamisen päällekkäisen karttumisen tunnistamiseen emme ole vielä harjaantuneet. Meillä ei myöskään ole vielä rohkeutta tunnustaa jossakin työtehtävässä saavutettua osaamista moneen tutkinnonosaan tai yhteisiin aineisiin. Emme myöskään vielä rohkene tunnustaa osaamista, joka on hankittu vaikkapa harrastusten parissa tai kesätöissä. Näin suuri kulttuurin muutos vaatii aikaa. Se vaatii myös paljon opettaja-ohjaajien keskustelua ja yhteistä arviointia. Tämän pedagogisen keskustelun järjestelmälliseen käymiseen opettajat tarvitsevat lisää aikaresurssia.  Oppimisen arviointi perustuu korkeasti koulutettujen ja kokeneiden opettaja-ohjaajien harkintaan, jota täytyy tehdä yhdessä kollegojen kanssa.

Uusi koulutuksen järjestämistapa on tuonut esille myös sen, ettei kaikilla opettajilla ole riittävän laajaa ja ajantasaisia työelämän tuntemusta. Jokainen ammattiopettaja on tekemisissä alansa työpaikkojen kanssa työssäoppimisen ohjaajina. Se on hyvä alku työelämäosaamiselle. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Opettajan verkostoituminen ja aito yhteistyö työelämän kanssa on opettaja-ohjaajana menestymisen ehdoton edellytys. Työelämän YritysAmikselta tilaamat palvelut lisäävät yhteistyötä ja hyvä yhteistyö lisää yhteisiä projekteja. Myös opettajien työelämäjaksot ovat tärkeitä. On toivottavaa, että opettaja verkostoituu oman alansa toimijoiden kanssa mahdollisimman laajasti.

Opiskelijankin pitää ymmärtää tulevan ammattinsa ammattitaitovaatimukset

Myös opiskelijan pitää tietää tarkkaan, millaista osaamista hänen tulevassa ammatissaan tarvitaan. Tämä osaaminen on kuvattu opetussuunnitelmassa. Ennen opiskelijat keskustelivat tyyliin ”Ensi tunnilla meillä on Eevaa ja sitten meillä on Jukkaa ja iltapäivällä Leenaa.” He hahmottivat opiskelunsa opettajan persoonan kautta kuten opettajat pitkälle itsekin. Myös opiskelijan on siirrettävä fokuksensa opettajasta kulloiseenkin työtehtävään ja sen tilaajaan, itseensä ja tiimiin, jonka kanssa hän työskentelee.

Opiskelijat saavat kokemusta työelämän toimintatavoista työssäoppimisjaksoillaan ja ollessaan tekemisissä projektiensa tilaajien kanssa. Myös NY-yrityksissä toimiminen verkostoi opiskelijoita työelämään.

No comments:

Post a Comment